top of page

Group

Public·24 members
Chariton Stepanov
Chariton Stepanov

Quran qissələri: Quranda 1610 ayeni 40 hissaya bölünmüş audio kitab


Quranın ikinci dəstə qissələri insanın xilqətinə aiddir. Həzrət Adəmin (ə) və Həvvanın yaradılışına, zərr aləminə, insanın torpaqdan xəlq olmasına, mələklərin səcdəsinə...


Bu qissələr deyir ki, sizi Allah xəlq etmişdir. Halbuki, əvvəl zərr aləmində idiniz və insan şəklinə düşməmişdiniz. Allah Təala sizdən əhd alaraq dünyaya gətirdi, sizə təkamülə çatmaq üçün yollar göstərdi, peyğəmbərlər (ə) göndərdi. Sizin sonunuz da Allaha tərəfdir. Çünki bu dünya fanidir. Ancaq Allah sizi cavidan varlıq olaraq xəlq etmişdir. Ona görə də dünyaya bağlanmayın və axirətinizi düşünün.
quran qissələriOna görə ki, insan qissəyə qulaq asmağa, nəsihət və tövsiyə eşitməkdən daha meyillidir. Allah insanı yaratdığı üçün, onun maraq dairəsindən və meyillərindən də xəbərdardır. Bu səbəbdən insanı qəflət yuxusundan ayıltmaq üçün Allah Təala məhz qissə danışaraq, insanlarda maraq hissi oyadır və bu qissələrdən nəticə çıxarda bilən insanlara isə ibrət dərsləri vermiş olur.


Qurani-Kərim, insanlara doğru yolu göstərərək, onlara dünya və axirət səadətini qazandırmaq üzrə göndərilmişdir. O, bu məqsədi təmin etmək üçün irşadını, bir çox mövzuya toxunmaqla həyata keçirir. Ələlxüsus keçmiş ümmətlərin qissələrini anlatmaq, bu qayəyə xidmət edən Quranın ən bariz xüsusiyyətlərindən biridir. Qurani-Kərimdəki qissələr, keçmiş qövmlərin yaşadığı ibrətli hadisələr vasitəsilə insanların azğınlıqdan xəbərdarlığını və Haqqa qulluğa təşviqini təmin etmək kimi bir hikmətin əsəridir. Beləcə Qurani-Kərimdə, xətalı davranışlar və onlar qarşısındakı ilahi ədalətin təcəllisi və ya doğru hərəkətlər və onların müqabili olan səadət mənbəyi mükafatlar canlandırılır. Bu da, ona oxşar xətalardan çəkindirmək üçün dərs və ibrət vermə ilə bərabər yalnız (Allaha) çatdırıcı hərəkətlərin təşviqinin təmin olunması kimi bir məqsədə xidmət edir.


"Qurani-Kərim, peyğəmbərlərin hal və vəsfləridir. Qurani-Kərimi xüşu ilə oxuyub tətbiq edərsənsə, özünü peyğəmbərlər və vəlilər ilə görüşmüş fərz et. Peyğəmbər qissələrini oxuduqca bədən qəfəsi, can quşuna dar gəlməyə başlayar."


Əsərdə müəyyən qədər sadələşdirilməyə gedilmiş; ancaq zəngin İslam mədəniyyətinin bizdən sonrakı nəsillərə çatdırılmasında zəruri saydığımız üçün İslam mədəniyyətindən gələn kəlmə, istilah və təbirlərin mühafizəsinə də diqqət yetirilmişdir. Ayəti-Kərimə və Hədisi-Şərif tərcümələri nəzərdən keçirilərək anladılan mövzu və qissələrin bütövlük və axarına uyğun şəkildə tənzim edilmişdir.


Allah Təala, Qurani-Kərimdə əvvəlki ümmətlərdən xəbər verərək bizə İlahi hikmət, ibrət və təbliğ həqiqətlərindən bəhs edər. Bunu bəşər idrakı üçün anlaşılması asan və rahat bir üslub olan qissə tərzi ilə təqdim edir. Bu xüsusiyyət, ayəti-kərimədə belə ifadə edilir:


Quran qissələri kitabı


Quran qissələri audio


Quran qissələri video


Quran qissələri pdf


Quran qissələri yüklə


Quran qissələri oxu


Quran qissələri izahı


Quran qissələri təfsiri


Quran qissələri dini film


Quran qissələri dini mahnı


Quran qissələri Adəm peyğəmbər


Quran qissələri Nuh peyğəmbər


Quran qissələri İbrahim peyğəmbər


Quran qissələri Musa peyğəmbər


Quran qissələri İsa peyğəmbər


Quran qissələri Muhamed peyğəmbər


Quran qissələri Əyyub peyğəmbər


Quran qissələri Yunus peyğəmbər


Quran qissələri Yusif peyğəmbər


Quran qissələri Süleyman peyğəmbər


Quran qissələri Davud peyğəmbər


Quran qissələri Zülkarneyn peyğəmbər


Quran qissëləri Lut peyğṁḃṙ


Quran qisṡ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quran-quraneb r


Quran qissëleri İdris peyğëmbër


Quran qissëleri Şuayb peyğëmbër


Quran qissëleri Hüd peyğëmbër


Quran qissëleri Sâlih peyğëmbër


Quran qissëleri İlyas peyğëmbër


Quran qissëleri Elyesa peyğëmbër


Quran qissëleri Zekeriyya peyğëmbër


Quran qissëleri Yahya peyğëmbër


Quran qissëleri Hârun peyğëmbër


Quran qissëleri İsmail peyğëmbër


Quran qissëleri İshak peyğëmbër


Quran qissëleri Yaqub peyğëmbër


Quran qissëleri Eyub peyğëmbër


Quran qissëleri Lokman hikmätli


Quran qissëleri Meryem valideyni


Quran qissëleri Firavun vü zülmü


Quran qissseleri Nemrud vü küfrü


Qurannqissseleri Bel'am vü nifakı


Qurannqissseleri Qarun vü israfı


Qurannqissseleri Habil vü Qabil


Qurannqissseleri Ashabul-Kehf


Qurani-Kərim diqqəti hadisələrin əsasına çəkir. Zaman və məkan ünsürlərinə və onların adlarına çox əhəmiyyət verməz. Çünki hadisələrin ibrət qayəsinə xidmət etməyən xırdalıqlarına toxunmaq, məsələni məqsəddən yayınmağa aparar və qissədən çıxarılacaq hissənin anlaşılmasını çətinləşdirər.


Qurani-Kərim, Qissəni hansı səbəblə nəql edirsə, onun yalnız məqsədi əhatə edən hissəsini götürür. O, ələlxüsus qissənin dini məqsədi ifadə etməsinə əhəmiyyət verdiyindən, hadisəni tarix sırasını nəzərə almadan, ortasından və ya sonundan anladır. Müxatəbi, qissədəki hadisələrin içində axıb getməyə buraxmaz; aralara könül iqlimini cücərdəcək dini irşad, hikmət və ibrət lövhələri səpir.


Quran qissələrinin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri də təkrarlardır. Təkrar, Qurani-Kərimdə digər mövzulardan daha çox qissələrdə özünü hiss etdirir. Bu, əslində tam bir təkrar olmayıb hər səfərində fərqli təfərrüat ehtiva edən bir üslub abidəsidir. Necə ki, dəyişik ibrətlər çıxarmağa səbəb olan hər təkrar, könüllərdən qeyb aləmlərinə doğru min bir ülvi pəncərə açır.


Quran qissələrində peyğəmbərlər, bəşəriyyətin hər baxımdan üstün şəxsiyyətləri kimi təqdim edilir. Onlar, kəsbi (özləri çalışaraq) deyil, ilahi bir təyinlə seçilmişlər. Ayəti-Kərimədə buyrulur:


Ruminin ömrünün sonuna yaxın yazdığı Məsnəvi altı kitabdan ibarət epik poemadır. 50 min sətirlik kitab fars dilində yazılıb. Ancaq kitabda ərəb dilində islami kitablardan gətirilmiş sitatlar da yer alıb. Kitab əxlaq dərslərini çoxsaylı Quran qissələri vasitəsilə oxucuya çatdırır. Bəzi alimlərin natamam hesab etdiyi bu əsər fars Quranı kimi tanınır. Merilend Universitetinin İran elmləri professoru Fatimə Keşavarz The New Yorker jurnalına müsahibəsində Ruminin Quranı əzbər bildiyi ehtimalı haqda danışıb. Rumi Məsnəvini dinin (islamın) kökünün kökü və Quranın izahı adlandırıb. Ancaq kitabın ABŞ-da bu qədər çox satılan versiyasında dinin izi çox azdır.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page